NewWaveAssurances.com

Nieuwe Haven 27 A

1411 SG Naarden Vesting

Ingeschreven bij de KvK onder de naam New Wave Assurances

KVK nummer 71068600

info@newwaveassurances.com

www.newwaveassurances.com

Hierna te noemen: “NWA” en te bereiken onder het telefoonnummer 085-041 00 23

Wij hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder wij u toegang geven tot onze Websites (diensten-,producten- & partnerwebsites) en onze Apps en alle producten of diensten die we aanbieden via onze Websites of onze Apps.

Lees voordat u onze Websites of Apps gaat gebruiken deze voorwaarden aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op het gebruik van onze Websites en onze Apps.

Wij raden aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze Websites (diensten,product & partnerwebsites) en onze Apps:

De wijze waarop wij informatie over u opslaan, gebruiken en beschermen. Dit leest u in onze Privacy en cookie policy

Door onze Websites of Apps te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u overeenkomt om eraan te voldoen.

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze Websites (diensten,product & partnerwebsites) of onze Apps.

Voorwaarden

Artikel 1: Opdracht

1.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en NWA komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring afgeeft aan NWA waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging aan NWA tot aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding geschiedt krachtens internet dan wel indien reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen. NWA is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd. In dezen zullen reeds verrichte werkzaamheden in beginsel niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.2 Alle aan NWA verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met NWA en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij NWA werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

1.3 Aan NWA verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van NWA, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door NWA opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door NWA zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes van NWA

2.1 Door NWA gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door NWA.

2.2 Alle door NWA genoemde tarieven zijn excl btw.

Artikel 3: Communicatie

3.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan NWA heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht NWA heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door NWA verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door NWA gegeven advies.

3.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan NWA heeft bekend gemaakt, mag NWA erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Het voor haar dienstverlening aan NWA toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever te betalen vergoeding voor de NWA Pakketten en zijn op voorhand reeds bij Opdrachtgever bekend.

4.2 NWA is gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen.

4.3 Facturen van NWA dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door NWA voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen dan op de factuur anders vermeldt.

4.4 Voorkeur NWA gaat uit naar automatische incasso. Hiertoe zal Opdrachtgever aan NWA een zakelijke doorlopende machtiging tot bankafschrijving afgeven.

4.5 Verrekening door Opdrachtgever van door NWA voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door NWA uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6 Indien opdrachtgever de door NWA in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan NWA te voldoen kan NWA de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

4.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van NWA aanleiding geeft, is NWA bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Informatie van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan NWA die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

5.2 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan NWA verschafte informatie.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart NWA te allen tijde voor onjuiste mededelingen op het Platform welke voor risico en rekening van Opdrachtgever dienen te komen omdat deze ze zelf heeft geüpload of heeft geplaatst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van NWA

6.1 Iedere aansprakelijkheid van NWA alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag van de gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van € 5.000,-.

6.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.3 NWA is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of informatie op de website.

6.4 NWA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door NWA gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door NWA kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

6.5 NWA is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan NWA verzonden (email)berichten NWA niet hebben bereikt.

6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van NWA voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

6.7 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met NWA indien NWA zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 NWA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor NWA redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van NWA ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van NWA geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van NWA kan worden gevergd.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens

8.1 Door opdrachtgever aan NWA verstrekte persoonsgegevens zullen door NWA niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover NWA op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

8.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van NWA of een aan NWA gelieerde onderneming zal NWA de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 9: Verval van recht

9.1 Klachten met betrekking tot door NWA verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van NWA, te worden ingediend bij NWA. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

9.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door NWA verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10: Diversen

10.1 Op alle door NWA uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen NWA en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

10.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NWA slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen NWA en opdrachtgever zijn overeengekomen.

10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

10.5 NWA is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval NWA tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door NWA genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.